Endret: 23 jun 2020     Opprettet: 6 jun 2020

Nytt fra styremøte 4. juni 2020

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne følgende

- Økonomien i sameiet er under god kontroll. Vi ligger innenfor budsjettet

- Innkallingen til årsmøtet 15. juni er sendt ut, både elektronisk og som trykksak. Det gjelder spesielle regler for deltagelse i årsmøtet pga smittesituasjonen. Bl.a. må man melde seg på skriftlig før møtet

- Vi har bestilt et malerfirma som skal pusse opp noen av flatene i garasjehuset. Det gjelder plasser i U2 mellom porten og oppgang H. Arbeidet planlegges utført i løpet av juni. De som må flytte bilene sine får nærmere beskjed

- Bærum kommune er som kjent ny eier av gressletta foran sameiet. Styret har anmodet om at kommunen betaler for gressklipping to ganger pr sesong, slik Selvaag har gjort.  Dessverre har kommunen avslått anmodningen. Styret vil nå besørge klipping for sameiets regning

- Viktor har tatt en videoer over sameiet med drone, Filmen er lagt ut på kjorbovest.no og Vibbo. Filmen er til fri benyttelse for sameierne.

- Vi opplever dessverre jevnlig skadeverk på veggene ved heisene i oppgang L og M i U2. Ikke mye hver gang, men tilsammen nok til at skadene må utbedres, noe som påfører sameiet unødige utgifter. Vi vet ikke hvem som gjør skadeverket men anmoder beboere som ser noe om å melde fra til styret

- Gresset foran inngangene A og B er i dårlig stand. Arealet blir oppgradert i løpet av sommeren. Ellers er grøntanleggene våre i meget god stand.

- De administrative kostnadene i sameiet omfatter honorar til forretningsfører OBOS, styrehonorar og enkelte andre utgifter. Disse har hittil blitt fordelt etter sameiebrøken. I henhold til vedtektene skal administrative kostnader fordeles med lik andel pr seksjon. Endringen vil bli gjennomført fra og med august måned. 

- Styret har fått melding om at det raser noen løse steiner ned på gangveien fra skråningen vis a vis inngang M. Styret tar kontakt med eier av skråningen for å få undersøkt saken og utbedret forholdene

Sverre Lindtevedt

Styreleder