15 jul 2020

Nytt fra styremøtet 22.juni 2020

Nytt fra styremøtet 22. juni 2020

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne:

- Oppfølging fra årsmøtet 15. juni: Saker som ble tatt opp i årsmøtet ble diskutert og fulgt opp

- Økonomistatus: Situasjonen er tilfredstillende. Vi ligger bedre an enn budsjett hittil i år

- Ny fordeling av administrative utgifter blir gjort gjeldende fra og med august måned. Sameierne får ny avregning i giroen for fellesutgiftene for september

- Styret planlegger en opprydding i sykkelstativene og fellesbodene i september. Vi

kommer tilbake med nærmere informasjon

- Det er observert vanninntrenging i gulvet i garasjehuset 2U ved plassene 149 og 157. Vi bestiller en sakkyndig som skal se på årsaken og hva som bør gjøres

- Alle gummiknottene som demper støy fra lokkene til avfallsbeholdere er byttet ut med nye

- Styret har vurdert hvor stor egenkapitalen til sameiet bør være for å møte uforutsette utgifter og fremtidig vedlikehold. Vi har satt som målsetting at egenandelen bør være ca 50% av brutto leieinntekter pr år, eller ca 4 mill kroner. Dette innebærer at egenandelen bør økes med ca 1 mill kroner de nærmeste år. Styret kommer tilbake til denne saken.

- Porttelefonene våre er av en type som det er vanskelig å få reservedeler til. Samtidig har vi problemer med en del av telefonene. Styret ser på løsninger der man bytter de enhetene som slutter å fungere, men beholder de som er i orden så lenge som mulig. Dette blir en rimeligere løsning enn å skifte alle samtidig.

Sverre Lindtvedt

Styreleder